CHI TIẾT BẢN TIN

  • Quản lý kho
  • 1. Quản lý nhập hàng từ nhà cung cấp
   2. Quản lý nhận hàng kí gửi
   3. Quản lý bán hàng với khách hàng
   4. Quản lý giao hàng kí gửi với khách hàng
   5. Quản lý kho hàng
   6. Quản lý hệ thống danh mục
   7. Quản trị người sử dụng

   Tất cả các chức năng trong phần mềm : quản lý bán hàng, quản lý kho,.. đều quản lý theo từng kì về mặt thời gian.

  •  
   • 1.Quản lý nhập hàng (từ nhà cung cấp)
   • Quản lý công nợ đầu kì với nhà cung cấp

   ·        Công nợ phải trả

   ·        Công nợ phải thu

   • Quản lý hợp đồng nhập hàng từ nhà cung cấp

   o       Thông tin chung về hợp đồng : nhà cung cấp, thời gian

   o       Nội dung hợp đồng : sản phẩm, số lượng, đơn giá, ...

   • Theo dõi hàng nhập theo hợp đồng,
   • Theo dõi trả lại hàng theo hợp đồng (theo dõi dựa vào dữ liệu nhập-xuất của nghiệp vụ quản lý kho)
   • Quản lý thanh toán theo hợp đồng

   o       Các khoản thu (theo lý do thanh toán)

   o       Các khoản chi (theo lý do thanh toán)

   • Theo dõi công nợ nhà cung cấp

   o       Nợ phải thu

   o       Nợ phải trả

   • Báo cáo tổng hợp nhập hàng và công nợ với nhà cung cấp

   o       Thống kê nhập hàng theo thời gian

   o       Thống kê hàng trả lại theo thời gian

   o       Thống kê công nợ với nhà cung cấp

   • 2.Quản lý nhận hàng kí gửi
   • Quản lý công nợ đầu kì hàng kí gửi với nhà cung cấp

   o       Công nợ phải trả

   o       Công nợ phải thu

   • Quản lý hợp đồng nhận hàng kí gửi từ nhà cung cấp

   o       Thông tin chung về hợp đồng : nhà cung cấp, thời gian

   o       Nội dung hợp đồng : sản phẩm, số lượng, đơn giá, ...

   • Theo dõi hàng nhập hàng kí gưỉ theo hợp đồng, trả lại hàng theo hợp đồng (theo dọi dựa vào dữ liệu nhập-xuất của nghiệp vụ quản lý kho)
   • Quản lý thanh toán theo hợp đồng kí gửi

   o       Các khoản thu (theo lý do thanh toán)

   o       Các khoản chi (theo lý do thanh toán)

   • Theo dõi công nợ hàng kí gửi nhà cung cấp

   o       Nợ phải thu

   o       Nợ phải trả

   • Báo cáo tổng hợp nhận hàng kí gửi và công nợ với nhà cung cấp

   o       Thống kê nhập hàng kí gửi theo thời gian

   o       Thống kê hàng trả lại theo thời gian

   o       Thống kê công nợ với nhà cung cấp

   • 3.Quản lý bán hàng với khách hàng
   • Quản lý công nợ đầu kì với khách hàng

   o       Công nợ phải thu

   o       Công nợ phải trả

   • Quản lý hợp đồng bán hàng

   o       Thông tin chung về hợp đồng : khách hàng, thời gian

   o       Nội dung hợp đồng : sản phẩm, số lượng, giá bán ....

   • Theo dõi xuất bán theo hợp đồng
   • Theo dõi hàng trả lại theo hợp đồng bán
   • Quản lý thanh toán với khách hàng

   o       Các khoản thu theo thời gian

   o       Các khoản chi trả theo thời gian

   • Báo cáo tổng hợp bán hàng

   o       Thống kê xuất hàng theo thời gian

   o       Thống kê hàng trả lại theo thời gian

   o       Thống kê doanh số bán hàng theo thời gian

   o       Thống kê công nợ với khách hàng

   • 4.Quản lý giao hàng kí gửi với khách hàng
   • Quản lý công nợ đầu kì hàng kí gửi với khách hàng

   o       Công nợ phải thu

   o       Công nợ phải trả

   • Quản lý hợp đồng giao hàng kí gửi

   o       Thông tin chung về hợp đồng : khách hàng, thời gian

   o       Nội dung hợp đồng : sản phẩm, số lượng, giá bán ....

   • Theo dõi xuất kí gửi theo hợp đồng
   • Theo dõi hàng trả lại theo hợp đồng kí gửi
   • Quản lý thanh toán của khách hàng theo hợp đồng kí gửi

   o       Các khoản thu theo thời gian

   o       Các khoản chi trả theo thời gian

   • Báo cáo tổng hợp giao hàng kí gửi

   o       Thống kê xuất hàng kí gửi theo thời gian

   o       Thống kê hàng trả lại hàng kí gửi theo thời gian

   o       Thống kê doanh số giao hàng kí gửi  theo thời gian

   o       Thống kê công nợ hàng kí gửi với khách hàng

   • 5.Quản lý kho hàng
   • Quản lý tồn kho đầu kì

   o       Theo từng kho

   o       Theo số lượng chứng từ và số lượng thực tế

   • Theo dõi hàng nhập trong kì

   o       Quản lý phiếu nhập kho : nhập kho chứng từ, nhập kho thực tế

   o       Quản lý nhập kho chưa có chứng từ (tạm nhập)

   • Theo dõi hàng xuất trong kì

   o       Quản lý phiếu xuất kho : xuất kho chứng từ, xuất kho thực tế

   o       Quản lý xuất kho chưa có chứng từ (tạm xuất)

   • Theo dõi hàng tồn kho cuối kì

   o       Theo từng kho

   o       Theo số lượng chứng từ và thực tế

   • Quản lý thẻ kho

   -        Lập, sửa đổi, hủy bỏ, in thẻ kho theo sản phẩm, theo kho

   • Báo cáo tổng hợp kho

   -        Báo cáo nhập xuất tồn kho theo từng kho, thời gian ....

   • Kết chuyển dữ liệu cuối kì sang kí sau
   • 6.Quản lý hệ thống danh mục
   • Danh mục sản phẩm
   • Danh mục phẩm cấp sản phẩm
   • Danh mục phân nhóm sản phẩm
   • Danh mục đơn vị tính
   • Danh mục nhà sản xuất
   • Danh mục nhà cung cấp
   • Danh mục khách hàng
   • Danh mục nhóm khách hàng
   • Danh mục lý do thanh toán
   • Danh mục hình thức thanh toán
   • Danh mục lý do giảm trừ
   • Danh mục lý do nhập hàng
   • Danh mục lý do xuất hàng
   • Danh mục kho hàng
   • Danh mục nhân viên bán hàng
   • 7.Quản trị người sử dụng
   • Quản lý tài khoản người sử dụng
   • Phân nhóm người sử dụng
   • Danh sách quyền người sử dụng
   • Phân nhóm quyền người sử dụng
   • Phân quyền cho người sử dụng đến từng chức năng

    

Copyright since 2009 © Faso.vn. Cong ty thiet ke web, thiet ke website chuyen nghiep, cao cap, chuan SEO