Dùng VBA lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện từ 1 file rồi lấy kết quả dán vào 1 file khác

  • Dùng VBA lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện từ 1 file rồi lấy kết quả dán vào 1 file khác

  • Em có 1 file tổng hợp, em muốn tạo 1 nút bấm cập nhật report để khi click vào nó sẽ hiện lên 1 bảng hỏi đường dẫn của file report, mình chỉ đường dẫn tới thì nó sẽ mở file report ra, lọc theo điều kiện như sau, sau khi lọc xong, sẽ copy vài cột dữ liệu trong file report (không copy toàn bộ) và dán qua file tổng hợp.
  •  
  • Hiện nay , trong file tổng hợp, em phải tạo ra 1 sheet report phụ, mỗi khi có report từ văn phòng chính gởi xuống, em copy toàn bộ nguyên sheet, paste qua sheet report phụ, rồi dùng thêm 1 cột phụ để lọc, rồi dùng hàm vlookup để lấy dữ liệu qua sheet tổng hợp. Cách làm này rất thủ công.

   Mặt khác do dữ liệu trong file report rất lớn (gần 20.000 hàng) nên file chạy bằng cách này rất nặng và chậm, đôi khi treo máy luôn.

   Nhờ mọi người hướng dẫn dùng VBA để file chạy nhanh và nhẹ hơn. Nếu dùng code VBA, em nghĩ có lẽ sẽ không cần dùng thêm 1 sheet report phụ, cũng không cần dùng cách vlookup cho 20.000 hàng và 15 cột.

   Điều kiện để lọc :
   1 . Nhìn trong file report, cột G (Location), nếu có các chữ sau thì bỏ hàng đó, không lấy : ACE , ATD , BAN , CMD , ZPC
   2. Nhìn trong file report, cột B (Status), nếu có chữ Cancelled thì bỏ hàng đó, không lấy.
   3. Nhìn trong file report, cột D (Class Type), nếu có chữ AR hoặc UL thì lấy hàng đó, còn lại bỏ hết, không lấy

   Thực hành: Chạy code sau để thực hiện yêu cầu

   Sub GPE()
   Dim cn As Object, rs As Object
   Dim eRow&, Sql$
   With Sheets("Tong Hop")
   eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   If eRow > 2 Then .Range("A3:N" & eRow).Clear
   End With
   With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
   .Filters.Add "All Excel", "*.xls*"
   .AllowMultiSelect = False
   .Show
   If .SelectedItems.Count Then
   On Error Resume Next
   Set cn = CreateObject("adodb.connection")
   cn.Open ("provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & .SelectedItems(1) & ";mode=Read;extended properties=""Excel 12.0;hdr=no"";")
   Sql = "select f1,f5,f8,f9,f10,f11,f12,f13,f14,f15,f16,f17,f18,f19 from [Page 1$A6:S] " & _
   "where f2 not like ""Cancelled"" and (left(f4,2)= ""AR"" or left(f4,2)= ""UL"") " & _
   "and not (left(f7,3)= ""ACE"" or left(f7,3)= ""ATD"" or left(f7,3)= ""BAN"" or left(f7,3)= ""CMD"" or left(f7,3)= ""ZBC"") "
   Set rs = cn.Execute(Sql)
   If Not rs.EOF Then Sheets("Tong Hop").Range("A3").CopyFromRecordset rs
   rs.Close:   cn.Close
   Set rs = Nothing: Set cn = Nothing
   On Error GoTo 0
   End If
   End With
   End Sub
   

    

CÁC TIN KHÁC

Copyright since 2009 © Faso.vn. Cong ty thiet ke web, thiet ke website chuyen nghiep, cao cap, chuan SEO